CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thông báo về việc thu thuế, quỹ và các khoản thu khác năm 2023
04/07/2023 12:00:00

Căn cứ công văn số 2604 /CCTKV-NV ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Chi Cục thuế khu vực Nam Thanh về việc thu thuế SDĐPNN năm 2023; Căn cứ quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023; kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/6/2023 về việc thu thuế, quỹ và các khoản thu khác trên địa bàn xã Thanh Lang trong năm 2023. UBND xã thông báo các nội dung cụ thể: Thu quỹ diệt chuột, thu đấu đất, quỹ phòng chống thiên tai, thuế đất phi nông nghiệp, các khoản nợ cũ. Ngày 30/6/2023, UBND xã Thanh Lang ban hành thông báo số 87/TB-UBND về việc thu thuế, quỹ và các khoản thu khác. Thời gian thu 2 ngày: 5 và 6/7/2023 và địa điểm cụ thể theo xóm. Kính mong nhân dân địa phương sắp xếp thời gian, công việc đến địa điểm như thông báo trên Đài Truyền thanh xã thực hiện nghĩa vụ đóng góp với nhà nước và địa phương theo quy định.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2604
Trước & đúng hạn: 2604
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 22:09:27)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH LANG - HUYỆN THANH HÀ
Trưởng Ban Biên tập: Ông Tiêu Công Thuật - Chủ tịch UBND xã 
Địa chỉ: UBND xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0964831263
Email: thanhlang.thanhha@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 163
Tháng này: 9,644
Tất cả: 79,377